top of page

Allmänna köpvillkor för Halmstad Golfarena AB (HGAAB)

Här nedan finner du köp- och bokningsvillkor för följande;

A. Vid bokning av plats på Toptracer Range

B. Vid köp av tjänst (ej medlemskap)

C. Vid köp av medlemskap (Vårt medlemsavtal)

 

För boknings- och köpvillkor gällande boende, gruppbokningar eller andra arrangemang gäller andra villkor som du bland annat finner här eller i det avtal som du ingått i samband med köpet.

A. Vid bokning av plats på Toptracer Range

Se våra bokningsvillkor och annan bra information här.

B. Vid köp av tjänst (ej medlemskap)

Följande gäller: Priser anges i SEK inklusive moms om inte annat anges.

Ångerrätt: Du som köpare har 14 dagars ångerrätt vid köp av tjänst via vår digitala webshop. Ångerfristen börjar löpa dagen då avtalet ingåtts. Avbokning: Avbokningsvillkor beror på val av tjänst. För personlig träning, golflektioner, massage, kostrådgivning och hälso- & fystester gäller fri avbokning fram till 24 timmar före aktuell bokad tid för tjänst. Vid avbokning senare än 24 timmar återbetalas 50% av betalt belopp. Vi reserverar oss för att kunna ändra bokad resurs för tjänst till likvärdig resurs. För andra tjänster framgår vilka avbokningsvillkor som gäller i samband med ditt köp. Reklamation: Vid reklamation kontaktar du Halmstad Golfarena på telefon 035-241 1920 eller e-post reception@golfarenan.se.

VIKTIG INFORMATION

I samband med tecknande och köp av medlemskap på Halmstad Golfarena förbinder du dig till nedanstående medlemsavtal. Vänligen läs noga. Om du som medlem bryter mot våra medlemsvillkor gäller följande villkor och regler:
 
Om du som golfmedlem ger dina rangebollar till en vän, familjemedlem (oavsett ålder) eller annan person kommer ditt bollkonto att nollställas med omedelbar verkan i 12 månader.
 
Om du som gymmedlem släpper in en gäst till dig i gymmet utanför receptionens öppettider och gästen inte betalar gymentré kommer ditt medlemskap att sägas upp med omedelbar verkan och du debiteras 3 månadsavgifter.

C. Vid köp av medlemskap gäller följande Medlemsavtal

Senaste uppdatering 1 april 2021

1 Allmänt 

 1. Dessa allmänna villkor gäller medlemskap mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, eller i orderbekräftelsen som erhållits vid köp online, det bolag som avtalet avser (nedan kallat ”HGAAB”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som erbjuds på anläggningen. 

 

2. Medlemskap 

 

2.1 Medlemskap hos HGAAB kan sökas av personer som: 

 • är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare. 

 • för nyttjande av gym är minst 16 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande. 

 • har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av personalen på anläggningen tillåter utan uppenbar risk för ohälsa och skador. 

 

2.2 Personer under 16 år får nyttja gymmet i målsmans sällskap, eller om annan överenskommelse träffats med HGAAB.  

 

2.3 Medlemskap söks personligen hos HGAAB efter att information om HGAAB:s medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från HGAAB:s personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet, eller i orderbekräftelsen som erhållits vid köp online och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet. 

 

2.4 Onlinemedlemskap   

 1. Vid skapande av medlemskonto online förbinder sig medlemmen sig inte till något avtal. Det är först när ett köp genomförts och signerats med Mobilt BankID, som orderbekräftelsen tillsammans med bekräftelsen av våra allmänna villkor förbinder medlemmen till medlemsavtalet.  

 2. Vid köp online skapas inget medlemsavtal, istället utgör orderbekräftelsen medlemmens underlag för pågående medlemskap. Bindningstiden är 12 månader från erhållen orderbekräftelse. I enskilda fall kan undantag förekomma.  

 

2.5 Vid tecknande av årskort är bindningstiden 12 månader.  

 

2.6 HGAAB erbjuder medlemskap med olika träningsmöjligheter. Omfattningen av HGAAB:s olika medlemsformer, och avgifter för dessa, framgår av HGAAB:s vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista. 

 

3. Medlemmens ansvar 

 

3.1 Medlemmen förbinder sig: 

 • att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas på anläggningen. 

 • att vid träning på utomhusytor, tydligen synliggöra medlemsbricka eller dagkort, vid alla tider på förfrågan. 

 • att själva ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse på anläggningen och lokaler. 

 • att ta del av och följa anläggningens vid var tidgällande säkerhets- och ordningsregler. 

 • att följa anvisningar som ges av anläggningens personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning 

 • att inte uppträda olämpligt mot, eller störande för andra personer som vistas på anläggningen och dess lokaler 

 • att fortlöpande underrätta HGAAB om missnöje med rådande förhållanden på anläggningen och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden. 

 

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att Golfarenan samt dess olika ytor, områden och lokaler utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. 

 

4. Halmstad Golfarena AB:s ansvar 

 

4.1 HGGAB ska avråda medlemmen från träning som anläggningens personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.  

 

4.2 HGAAB ansvarar inte för hinder i en begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför HGAAB:s kontroll, så som brand-, vatten-, eller annan större skada på anläggningen och lokaler, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut. 

 

4.3 HGAAB ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse på anläggningen. 

 

4.4 HGAAB ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför till anläggningen. HGAAB ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av anläggningens personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter. 

 

5. Träning på Anläggningen  

 

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos HGAAB och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet, eller i orderbekräftelsen som erhållits efter köp online och/eller HGAAB:s  vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om anläggningens vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i ”Arenahuset” 

 

5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att anläggningens öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. 

 

5.3 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av anläggningens personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset. 

5.4 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av anläggningens personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. 

5.5 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av anläggningen erbjudna, träningspass, genom bokning enligt anläggningens regler för denna. 

5.6 Träningstider bokade på utomhus- och inomhus ytor avsedda för golf måste bokas av senast 12 timmar före starttid. Om avbokningar ej sker, där så borde skett, vid upprepande tillfällen kan medlemmen fråntas möjligheten att nyttja anläggningen. 

5.7 Genom detta avtal så godtar medlemmen att anläggningen på oförutbestämda tider, helt eller delvis, kan var stängt för medlemmen en eller flera dagar i sträck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag på träningsanläggningen, via e-post, sms eller på anläggningens hemsida: (http://www.golfarenan.se). 

6. Medlemskort 

6.1 Medlemskorten är HGAAB:s egendom och disponeras av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemkortet: 

 • att inte låna ut eller överlåta det till annan person. 

 • att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till anläggningen 

 

6.2 Förlorar medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärrar HGAAB medlemskortet och utfärdar ett nytt. Vid utfärdande av nytt medlemskort tar HGAAB ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.  

 

7. Avgifter och betalningar 

 

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt anläggningens vid var tid gällande prislista.

7.1.1 Privatpersoner kan enbart teckna medlemsavtal som betalas månadsvis via autogiro. Medlemskap som betalas av företag kan erläggas via engångsavgift, antingen kontant eller via fakturering. 

 

7.2 Medlemmen erlägger avgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden (12  månader), och avgifter för autogiromedlemskap löpande. Betalningen ska vara HGAAB senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller mellan HGAAB och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro. Sådant medgivande skall i efterhand bifogas detta avtal. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad. 

7.3 HGAAB har rätt att ändra engångsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid (12 månader). 

 

7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid då anläggningen har stängt av medlemmen enligt punkterna 8.1-8.4. 

 

7.5 Har medlemmen betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap) och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar HGAAB en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefaktura inom den angivna betalningsfristen så kan HGAAB komma skicka skulden till inkasso. HGAAB har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. 

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp har kommit in på HGAAB:s konto. Om HGAAB inte erhåller betalning senast på förfallOdagen för påminnelsefakturan så har HGAAB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förkommande fall, kostnader för inkasso.

 

8. Upphörande och uppehåll av medlemsavtal 

8.1 Kontantmedlemskap (företag) upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid (12 månader) som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. 

 

8.2 Autogiromedlemskap förnyas automatiskt vid bindningstidens utgång. Medlem ansvarar själv för att avsluta medlemskapet, dock tidigast 90 dagar före- och som senast 30 dagar före bindningstidens slut. Det ankommer på medlem att skriftligen lämna besked om medlemskapets upphörande. 

8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, eller annan liknande omständigheter som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med HGAAB, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och HGAAB. HGAAB debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifter gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift. 

 

8.4 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet tillfälligt (t.ex. vid sjukdom, eller annan liknande omständigheter som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med HGAAB, erhålla uppehåll i sitt medlemskap. Uppehållet sker i enighet med tiden på intyg från lämplig instans, och tillför ingen extra kostnad för medlemmen. 

 

8.5 Medlemmen har möjlighet att mot en avgift göra ett uppehåll i sin träning i max 2 månader. Möjligheten finns en gång per medlemsår. Bindningstiden förlängs med samma tid som uppehållet varit.   

 

8.6 HGAAB har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall (8.4.1 och 8.4.2) och efter anmodan från HGAAB ej vidtar tillräcklig rättelse 

8.6.1 Medlemmen missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura. 

8.6.2 Medlemmen bryter mot säkerhets- och ordningsregel, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av HGAAB:s personal så att risk för ohälsa eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå. 

 

9 Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet 

9.1 HGAAB återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterande avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter: 

9.1.1 HGAAB och medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller 

9.1.2 Ändrat förhållande enligt punkt 8.3 

 

10 Övriga träningsmöjligheter och tjänster 

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid vad tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via HGAAB. 

11 Säkerhets- och ordningsregler 

11.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på HGAAB:s anläggning. 

11.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på HGAAB:s anläggning. 

11.3 HGAAB har rätt att, efter officiell varning, säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet och ordningsregler överträds av medlemmen.  

11.4 Medlem skall visa hänsyn mot banpersonal och annan personal som jobbar på anläggningen. Medlem som på något sätt agerar vårdslöst och därmed äventyrar personalens säkerhet kommer omedelbart att avvisas och fråntas möjligheten att nyttja anläggningen. Vid grov vårdslöshet kommer polisanmälan att ske. 

11.5 Träningsutrustning, så som bollar på rangen är HGAAB:s egendom. Oaktsamhet med utrusningen kan leda till att medlemmen stängs av. Bortforslande av utrustning (ex. Rangebollar) betraktas som stöld och polisanmäls. 

12 Ändring av avtalets allmänna villkor 

12.1 HGAAB har rätt att ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemskapets avtalsregler kommer medlemmen att av HGAAB kontaktas via telefon, e-post eller direkt via informationen på träningsanläggningen. 

13 Information och meddelanden 

13.1 HGAAB skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet, eller i orderbekräftelsen som erhållits efter köp online, till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardag efter dagen för avsändandet. 

13.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet, eller i orderbekräftelsen som erhållits efter köp online, kan överlämnas till HGAAB via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till HGAAB. Telefonnummer, adress och e-postadress till HGGAB anges på HGAAB:s hemsida (http://www.golfarenan.se

13.3 Medlemmen skall underrätta HGAAB om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Dessa ändringar kan göras utan att nytt medlemsavtal, eller ny orderbekräftelse tecknas. 

14 Personuppgifter 

14.1 HGAAB behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. 

14.2 Medlemmen kan när som helst anmäla till HGAAB begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. HGAAB bekräftar anmälda begränsningar eller återkallelse. Om medlem anmält att dessa uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål. 

14.3  Medgivande av lagring av personuppgifter. Då du blir medlem på Halmstad Golfarena AB  registreras dina personuppgifter i vårt webbaserade medlemssystem - Gymsystem. Information om dig lagras i en databas som sedan behandlas utifrån ändringar i uppgifterna. Endast behöriga personer har tillgång till systemet och dina uppgifter sprids inte vidare till tredje part. 

Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera ditt medlemskap. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Halmstad Golfarena AB får samla in och använda dina personuppgifter i syfte att behandla din medlemsansökan. 

Halmstad Golfarena AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du har några frågor om detta, kontakta oss genom att skicka ett brev till Halmstad Golfarena AB, Strandlida 464, 305 91 Halmstad. 

14.4  Medgivande till mottagande av digital information. Härmed ger jag mitt godkännande till att ta emot digital information och marknadsföring från Halmstad Golfarena AB via den e-postadress som finns registrerad i Golfarenans medlemssystem. 

15 Tvist 

15.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och HGAAB skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. HGGAB förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och HGAAB äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol. 

 

bottom of page