Aktuell banstatus Halmstad Golfarena

Informationen nedan avser Arenabanan, våra träningssområden och Himalayas Äventyrsgolf. Informationen uppdaterats efter behov och när vi genomför skötselåtgärder som går utöver det som kan anses vara daglig skötsel. Daglig skötsel innebär greenklippning eller vältning, fairwayklippning och ruffklippning. På rangen klipps grästee 2-3 gånger per vecka beroende på gräsets tillväxttakt. Det samma gäller tees på banan och våra övningsområden. Om informationen inte har uppdaterats på ett tag så kan du som gäst utgå från att våra skötselrutiner fungerar enligt plan och att du erbjuds bäst möjliga förutsättningar efter rådande säsong.

För att förhållandena ska bli så bra som möjligt för dig och de som kommer efter dig är det viktigt att du respekterar och hjälper oss med följande:

  1. Laga dina nedslagsmärken och gärna några till som andra har missat. Det är inte en önskan utan ett krav att du har med dig en riktig greenlagare när du spelar och tränar hos oss (en pegg är inte en riktig greenlagare)!

  2. Lägg tillbaka uppslagen torv på fairway när du spelar Arenabanan. Uppslagen torv på teeytor på Närspelsområdet krattar du ihop och lägger i en hög (lägg inte tillbaka!).

  3. Städa efter dig på Rangen när du tränat. Sönderslagna peggar etc. ska plockas ihop och slängas. Lägg tillbaka eventuella slagmattor som du flyttat på. 

Kom ihåg att visa hänsyn till våra banarbetare! De jobbar på anläggningen för att du som använder den ska ges så bra förutsättningar som är möjligt. Ibland medför det att din träning eller spel hindras temporärt. Det är något vi undviker i största möjligaste mån och beklagar att det uppstår vid enstaka tillfällen. Du som använder anläggningen får under inga omständigheter slå golfbollar som kan utsätta banpersonalen för risk. Vi anmäler alla incidenter till Svenska Golfförbundet oavsett om skada uppstår eller inte - du är personligen ansvarig för personalens (och andra spelares säkerhet) när du spelar eller tränar golf. När vi plockar bollar på Rangen är det inte tillåtet att slå bollar som riskerar att träffa maskiner eller personal som plockar bollarna. Vi plockar bollar när vi bedömer att det är mest lämpligt och ibland sammanfaller det med att just du har tänkt att träna på Rangen - vi beklagar detta och tackar för att du förstår vår situation.

Tack och hoppas du får en fantastisk dag på Halmstad Golfarena!

  • Arenabanan 9-hål - ÖPPEN

  • Chipgreenen (putt- & chipträning) - ÖPPEN

  • Närspelsområdet - ÖPPEN

  • Rangen - ÖPPEN 

  • Golfhallen (inomhus chip och putt) - ÖPPEN

Vi håller våra gräsytor stängda när det är frost och tjäle. Se sociala medier för dagsaktuell information.

Vinterinformation 

Vi sköter banan med minskad frekvens avseende klippning, vältning, bunkerkrattning etc. Alla åtgärder genomförs med hänsyn till rådande vädersituation. Det innebär att banan under perioder inte kommer att kunna klippas eller vältas på grund av exempelvis kyla eller stora nederbördsmängder.

Vid frost är alla grönytor stängda och öppnas när ansvarig banpersonal ger klartecken. Ingen annan tar beslut om öppning. Meddelande om huruvida gräsytorna är öppna eller stängda meddelas av receptionen tel 035-2411920.

Sommargreener hålls öppna så länge det är möjligt. En förutsättning för fortsatt spel på sommargreener är att alla som nyttjar banan är noga med att laga eventuella nedslagsmärken etc. Greenerna är mycket känsliga för slitage under vintern och alltför stort slitage medför att banan kan komma att stängas.

Golfbilar eller andra fordon är ej tillåtna på Arenabanan eller några andra gräsytor vintertid.