top of page

Personuppgiftspolicy

 

Vi bryr oss om din integritet och dina personuppgifter och vi följer därför gällande lagstiftning. Vi vill självklart vara öppna med hur och när vi lagrar dina uppgifter, till vilket ändamål och hur hanteringen går till. Allt i enlighet med GDPR.

 

När behandlas mina uppgifter?

Halmstad Golfarena behandlar dina personuppgifter vid en eller flera av följande situationer:

När du köper och/eller ställer frågor om en av Halmstad Golfarenas tjänster. Till exempel när du gör en bokning av ett konferensrum, personlig träning, boende. Eller om du väljer att skicka en bokningsförfrågan via telefon alternativt vår hemsida eller andra digitala kanaler.

Från personer eller företag som agerar å dina vägnar gällande köp av en av Halmstad Golfarenas tjänster. Det vill säga om någon gör en bokning i ditt namn eller företag som lämnar namnlista för kommande konferens och/eller företagsevent.

På B2B-marknaden. Exempelvis i en säljsituation där du ställer frågor om en av Halmstad Golfarenas tjänster och/eller begär ett samarbetsavtal.

Via webbläsare och cookies när du besöker vår hemsida golfarenan.se.

I samband med användning av Halmstad Golfarenas digitala tjänster. Exempelvis när du köper presentkort, paket, bokar träningspass via golfarenan.se eller våra valda digitala tjänster för bokningar.

När du väljer att teckna medlemskap på Halmstad Golfarena. När du tecknar medlemskap hos oss förbinder du dig till ett medlemsavtal där du kan se hur dina personuppgifter hanteras.

När du väljer att prenumerera på Halmstad Golfarenas nyhetsbrev.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, telefonnummer, golf-id, e-postadress, IP-adress, kortnummer, kontonummer och postadress.

Du kan, enligt eget val, välja att ge Halmstad Golfarena personuppgifter utöver de allmänna personuppgifterna som du bedömer kan ha betydelse, antingen av säkerhetsmässiga orsaker och/eller för att ge Halmstad Golfarena möjlighet att skräddarsy och anpassa våra tjänster för dig. Dessa uppgifter kan gälla handikapp, allergi, medicinska tillstånd och dylikt. Dessa uppgifter behandlas som känsliga personuppgifter.

Halmstad Golfarena behandlar endast personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som krävs i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).

 

Varför behandlas mina uppgifter?

Det är den enskilde tjänsten, som både avgör vilka personuppgifter Halmstad Golfarena behandlar och målet med insamlandet. Halmstad Golfarenas mål med insamlingen av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande orsaker:

Administration: För att kunna leverera de tjänster du har beställt av Halmstad Golfarena använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att för att göra en bokning av våra tjänster samt för att genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt ett presentkort eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster till dig. Administration inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.

Kundvård: Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller till exempel reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och de tjänster du har beställt/köpt. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig före, under och/eller efter din vistelse hos oss.

Utskick av information: När du har bokat eller köpt en av Halmstad Golfarenas tjänster använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Sådana utskick sker till den e-postadress eller telefonnummer som har lämnats i samband med bokning.

Marknadsföring och personifiering: Om du har anmält dig till Halmstad Golfarenas nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med erbjudande till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig.

På golfarenan.se använder sig Halmstad Golfarena av cookies för att avgöra vilka som besöker våra webbplatser. Vi använder cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Detta ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål och intressen.

Uppfyllande av lagens krav: Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Halmstad Golfarena behandlar endast dina personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och kan inte senare behandlas på ett annat sätt som oförenligt med dessa mål (ändamålsbegränsning).

 

Vart sparas mina uppgifter?

Vart dina personuppgifter sparas beror på dess ändamål. Halmstad Golfarena sparar en del av dina personuppgifter i våra interna system men utöver dessa använder Halmstad Golfarena sig även av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar, undersökningar, nyhetsutskick med flera. Halmstad Golfarena har upprättat interna regler och instruktioner om informationssäkerhet och behandling av dina personuppgifter. Reglerna innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dina personuppgifter.

Halmstad Golfarena skyddar dina personuppgifter och vidtar löpande åtgärder för att uppfylla riktlinjerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Halmstad Golfarena utvärderar kontinuerligt riskerna med personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna.

 

Hur länge sparas mina uppgifter?

Halmstad Golfarena sparar inte dina uppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering).

När du väljer att teckna medlemskap på Halmstad Golfarena sparas dina personuppgifter under tiden som ditt medlemskap är aktivt, efter utträdande raderar och avidentifierar vi dina personuppgifter inom 31 dagar. 

Halmstad Golfarena följer regler och förordningar och kan komma att spara dina personuppgifter längre i enlighet med lag. Samma personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats och avidentifierats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller i enlighet med lag.

Halmstad Golfarena gallrar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Detta innebär att Halmstad Golfarena raderar och avidentifierar dina personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

 

Bokning via en online travel agency (OTA)

När du bokar hotell via en online travel agency, så som till exempel Booking.com och Expedia, lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

 

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till Halmstad Golfarena för att bekräfta att bokningen är gjord och för att Halmstad Golfarena ska kunna erbjuda tjänsten till personen.

Halmstad Golfarena ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa. Halmstad Golfarena hanterar de mottagna personuppgifterna från OTA i enlighet med denna personuppgiftspolicy och vid var tid lämplig lag.

 

Den juridiska grunden för behandling

Samtycke – Halmstad Golfarena får i samtycke av personer behandla och spara de personuppgifter efter de ändamål som har presenterats av Halmstad Golfarena. Samtycke är frivilligt och kommunicerat till den berörda personen. Samtycke kan lämnas muntligt, skriftligt eller elektroniskt. I anslutning till er vistelse på Halmstad Golfarena kommer vi skicka ut en förfrågan om samtycke för att spara dina personuppgifter.

Halmstad Golfarena kan behandla dina personuppgifter utan samtycke och behandlas i så fall i enligt med en eller flera av följande juridiska grunder:

Avtal – Halmstad Golfarena kan behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt där du ingår. Det kan exempelvis vara i samband med bokning av boende, konferens, event och/eller samarbetsavtal.

Halmstad Golfarena kan även behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa handlingar och/eller förberedelser på din begäran, före ingående av ett kontrakt.

Rättslig skyldighet – Halmstad Golfarena kan komma att behandla och spara dina personuppgifter i enlighet med lag. Så som bokföringslagen, vilket kan innebära att Halmstad Golfarena måste spara och hantera personuppgifter oavsett krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Legitima intressen – Behandlingen kan även göras för att Halmstad Golfarena kan driva ett legitimt intresse, under förutsättning att detta inte går ut över ditt intresse. Detta kan innebära statistik, enkäter, intressebaserad marknadsföring. Detta görs i syfte att förbättra dina fördelar, din upplevelse samt utveckling av Halmstad Golfarenas tjänster.

Vitala intressen – Sker det en incident på Halmstad Golfarena och en person behöver akut vård och medicinering har Halmstad Golfarena rätt att ta reda på personuppgifter från personen för att ge korrekt vård.

Vid vissa tillfällen behandlar Halmstad Golfarena uppgifter från tredje part, exempelvis i samband med en gruppbokning och/eller en individuell övernattning för tredje part – exempelvis en assistent eller liknande. I sådana fall är den ansvariga för gruppen och/eller bokningen skyldig att informera de inblandade gästerna om Halmstad Golfarenas villkor och regler. Det är även tredje parters plikt att tillhandahålla det nödvändiga samtycket för registrering och behandling av känsliga personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Enligt persondataförordningen har du en rad rättigheter, dessa är som följer:

• Rätt till information. Du har rätt att få information när Halmstad Golfarena behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som behandlas.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att vänd dig till Halmstad Golfarena och få dina felaktiga personuppgifter rättade.

• Rätt till radering. Du har rätt att få de personuppgifter som Halmstad Golfarena behandlar om dig raderade. Om du önskar bli ”bortglömd” raderar Halmstad Golfarena alla uppgifter om dig som Halmstad Golfarena inte enligt lag är skyldig att spara.

• Rätt att dra tillbaka samtycke. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Om du önskar ta tillbaka ditt samtycke raderar Halmstad Golfarena alla uppgifter om dig som Halmstad Golfarena inte enligt lag är skyldig att spara.

• Rätt till begränsning av behandling, dvs. rätt att begära att personuppgifterna endast får behandlas för vissa avgränsade syften

• Rätt att göra invändning mot behandling. Denna rätt gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning som laglig grund. Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring.

• Rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att göra en överflyttning av sina personuppgifter till annan tjänst.

• Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Genom en skriftlig begäran till Halmstad Golfarena kan du få ett registerutdrag av dina personuppgifter. Du kan via skriftlig begäran, e-post eller via telefon få dina personuppgifter rättade, göra invändningar eller begära att få dina personuppgifter raderade. Halmstad Golfarena kommer inom 31 dagar efter mottagande av din begäran rätta, radera eller på begäran av registerutdrag skicka denna till din e-post.

Halmstad Golfarena kan avvisa en begäran om utskrift som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (exempelvis att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis väsentligt) eller påverkar skydd av andras personuppgifter.

Begäran ska undertecknas av dig (signatur) och innehålla namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Begäran skickas till:

Halmstad Golfarena AB

Strandlida 464

305 91 Halmstad

Märk: Personuppgiftsutdrag

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag – till Halmstad Golfarena Personuppgiftsansvarig

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

………………………………………

(Ort och datum)

………………………………………

(Namnteckning)

………………………………………

(Namnförtydligande, personnummer och adress.) (e-post/telefonnummer)

 

 

Uppsökande sälj- och kundkontakt

Det ligger i verksamhetens intresse att bedriva uppsökande kontakt med nya potentiella kunder. Detta intresse är en väsentlig och nödvändig del för verksamheten. Halmstad Golfarena kan komma att ta kontakt med potentiella kunder via e-post, telefon eller under andra evenemang för att marknadsföra Halmstad Golfarena och erbjuda dig eller ert företag anpassande tjänster. Om du invänder mot pågående behandling av dina personuppgifter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

Personuppgiftsincident

Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas. Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident om en säkerhetsincident leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna.

 

Vid fall av personuppgiftsincident kommer Halmstad Golfarena att underrätta dig så snabbt som möjligt. Halmstad Golfarena kommer även att vid incident rapportera till Tillsynsmyndigheten. Detta sker utan dröjsmål, senast 72 timmar från det att Halmstad Golfarena har vetskap om incidenten.

 

Personuppgiftsansvarig

Halmstad Golfarena AB är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgift:

Halmstad Golfarena AB

Organisationsnummer: 556807-6292

Telefon: 035-241 19 20

E-post: reception@golfarenan.se

bottom of page